Záštity

Oficiální záštitu mezinárodního workshopu Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy poskytla předsedkyně Akademie věd ČR paní prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a ministryně práce a sociálních věcí ČR Dipl.-Pol. Jana Maláčová.

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Akademie věd ČR

Přední česká vědecká a kulturní instituce, provádí převážně základní výzkum – tedy vědeckou práci, která se zaměřuje na rozvoj poznání, studium vztahů a zákonitostí platných v reálném světě i výzkum mezilidských vztahů, lidského chování a myšlení. Jedná se o náročný proces s dlouhodobou časovou perspektivou překračující obvykle utilitárně stanovené plánovací cykly.

Vědecká práce v AV zahrnuje široké spektrum vědních oborů (od matematiky a informatiky přes vědy o neživé a živé přírodě, včetně technických, chemických a lékařských věd, až k společenskovědním a humanitním disciplínám).  Mimořádný význam přikládá AV spolupráci s vysokými školami. Funkční doplňování univerzitního a mimouniverzitního výzkumu je doprovázeno těsnou spoluprací při výchově mladé vědecké generace včetně pravidelné účasti pracovníků AV na výuce nejen v doktorských, ale i magisterských a bakalářských programech.

 

Dipl.-Pol. Jana Maláčová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

 

 

 

 

 

Zdroj: AV ČR, MPSV

Foto: Radek Cihla, MPSV