Náležitosti příspěvku

Pro zaslání příspěvku a jeho bezproblémové přijetí prosím dodržujte zásady uvedené níže a dodržujte formát šablony příspěvku.

Akceptované jazyky příspěvku: český, slovenský, anglický

Povolený počet stran: min. 5 stran, maximálně 10 stran.

V příspěvku nepoužívejte dělení slov nebo konce stran, oddíly.

Od každého autora bude akceptován pouze jeden příspěvek.

Příspěvky budou recenzovány. Recenzní řízení ani vydání příspěvku ve sborníku nejsou zpoplatněny.

Témata pro ročník 2023:

 1. Hodnocení politiky sociálních služeb v širší perspektivě
 2. Koronavirus jako impuls ke změnám v sociální politice
 3. Mezinárodní komparace sociálních systémů
 4. Důchodová reforma v ČR a v jiných zemích
 5. Sociální práce v čase krize – poznatky z praxe
 6. Sociální aspekty energetické krize
 7. Rodina a její perspektiva v mezinárodních souvislostech
 8. Trendy ve vysokoškolské výuce sociální politiky a sociální práce – poznatky z praxe
 9. Hospodářská politika v kontextu konsolidace veřejných rozpočtů

Garanti sekcí:

Okruhy 1, 2, 3, 4, 6, 9: prof.  Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Okruh 4: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

Okruhy 5, 7, 8: Mgr. Vladimír Barák

ŠABLONA PŘÍSPĚVKU KE STAŽENÍ

Příspěvek prosím zašlete na e-mailovou adresu člena organizačního výboru, s nímž komunikujete.

Příklady uvádění citací v seznamu literatury

 • knižní monografie v českém jazyce: FRIEDMAN, Milton: Kapitalismus a svoboda, 1. vydání, Praha, Liberální institut 1994, 182 str., ISBN 80-85787-33-4
 • v případě více autorů: do tří autorů se uvádějí všichni, oddělení pomlčkou; nad tři se uvede vedoucí autorského kolektivu s poznámkou a kol., případně et al.
 • sborník textů: např. ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus – Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, 521 str., ISBN 80-85639-49-1
 • příspěvek ve sborníku textů: např. BOROVSKÝ, Karel Havlíček: Strany politické. In: ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus – Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, str. 106–116
 • knižní monografie v cizím jazyce: autor, název, pořadí vydání, místo vydání, vydavatel, rok vydání se uvádí v originálním jazyce publikace (nepřekládají se)
 • články v časopisech: např. SKOLKOVÁ, Michaela – STILLER, Vladimír – SYROVÁTKA, Jan: Úloha cen aktiv v měnovém transmisním mechanizmu, Finance a úvěr č. 9, 2001, str. 488–506
 • novinové články: např. POKORNÝ, Marek: Jak je ti Rakousko – Zpráva z moravského pohraničí o prvním roce v Unii. Respekt č. 1, 3. 1. 2005, str. 8
 • internetové zdroje: vždy uvádíme plný název textu vč. autora, dále platnou internetovou adresu (pokud možno kompletní, tj. nikoliv jen jméno serveru), na které je text k dispozici, a datum citace, např. KENNY, Geoff: The Housing Market and the Macroeconomy: Evidence from Ireland, Technical Paper 1/RT/98, Central Bank of Ireland 1998, citace 30. 5. 2004, dostupné na: http://www.centralbank.ie/data/techpaperfiles/1rt98.pdf