Náležitosti příspěvku

Pro zaslání příspěvku a jeho bezproblémové přijetí prosím dodržujte zásady uvedené níže a dodržujte formát šablony příspěvku.

Akceptované jazyky příspěvku: český, slovenský, anglický

Povolený počet stran: min. 5 stran, maximálně 10 stran.

V příspěvku nepoužívejte dělení slov nebo konce stran, oddíly.

Od každého autora bude akceptován pouze jeden příspěvek.

Příspěvky budou recenzovány.

Témata pro ročník 2023:

 1. Hodnocení politiky sociálních služeb v širší perspektivě
 2. Koronavirus jako impuls ke změnám v sociální politice
 3. Mezinárodní komparace sociálních systémů
 4. Důchodová reforma v ČR a v jiných zemích
 5. Sociální práce v čase krize – poznatky z praxe
 6. Sociální aspekty energetické krize
 7. Rodina a její perspektiva v mezinárodních souvislostech
 8. Trendy ve vysokoškolské výuce sociální politiky a sociální práce – poznatky z praxe
 9. Hospodářská politika v kontextu konsolidace veřejných rozpočtů

Garanti sekcí:

Okruhy 1, 2, 3, 4, 6, 9: prof.  Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Okruh 4: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

Okruhy 5, 7, 8: Mgr. Vladimír Barák

ŠABLONA PŘÍSPĚVKU KE STAŽENÍ

Příspěvek prosím zašlete na e-mailovou adresu člena organizačního výboru, s nímž komunikujete.

Příklady uvádění citací v seznamu literatury

 • knižní monografie v českém jazyce: FRIEDMAN, Milton: Kapitalismus a svoboda, 1. vydání, Praha, Liberální institut 1994, 182 str., ISBN 80-85787-33-4
 • v případě více autorů: do tří autorů se uvádějí všichni, oddělení pomlčkou; nad tři se uvede vedoucí autorského kolektivu s poznámkou a kol., případně et al.
 • sborník textů: např. ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus – Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, 521 str., ISBN 80-85639-49-1
 • příspěvek ve sborníku textů: např. BOROVSKÝ, Karel Havlíček: Strany politické. In: ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus – Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, str. 106–116
 • knižní monografie v cizím jazyce: autor, název, pořadí vydání, místo vydání, vydavatel, rok vydání se uvádí v originálním jazyce publikace (nepřekládají se)
 • články v časopisech: např. SKOLKOVÁ, Michaela – STILLER, Vladimír – SYROVÁTKA, Jan: Úloha cen aktiv v měnovém transmisním mechanizmu, Finance a úvěr č. 9, 2001, str. 488–506
 • novinové články: např. POKORNÝ, Marek: Jak je ti Rakousko – Zpráva z moravského pohraničí o prvním roce v Unii. Respekt č. 1, 3. 1. 2005, str. 8
 • internetové zdroje: vždy uvádíme plný název textu vč. autora, dále platnou internetovou adresu (pokud možno kompletní, tj. nikoliv jen jméno serveru), na které je text k dispozici, a datum citace, např. KENNY, Geoff: The Housing Market and the Macroeconomy: Evidence from Ireland, Technical Paper 1/RT/98, Central Bank of Ireland 1998, citace 30. 5. 2004, dostupné na: http://www.centralbank.ie/data/techpaperfiles/1rt98.pdf